Some Sticky Notes With Work Concepts Such As Workshop Meeting Seminar Eykafx

5 interactietips bij online faciliteren

24 May, 2020

Online vergaderen is voor de meeste teams een nieuwe realiteit. Een van de uitdagingen in live vergaderingen is om mensen actief te betrekken. Dit geldt des te meer in een online context. Lees hier 5 tips die interactie stimuleren bij het online faciliteren van vergaderingen en workshops.

  1. De voedingsbodem bij uitstek om interactie te krijgen is duidelijkheid over doel, rollen en aanpak. Als deelnemers niet weten wat de bedoeling is, wat van hen verwacht wordt en hoe je een en ander gaat aanpakken, kunnen ze moeilijk een bijdrage leveren en kan er passieve en actieve weerstand ontstaan. Dit geldt in een live context, maar weegt dubbel zo sterk door in een online context. Geef veel structuur en durf hier ook op sturen.
  2. Het gebruik van chat en raise hand. Online meetings vragen immers veel van onze concentratie. Eenvoudige interactie in online meetings en workshops kan via de chatfunctie (deelnemers reageren op je vraag via chatfunctie). De raise hand functie laat deelnemers niet alleen toe om vragen te stellen, je kan er als facilitator ook reacties mee uitlokken op een vraag of stelling: “wie akkoord is, klikt op raise hand”. Vervolgens kan je enkele deelnemers aanspreken die akkoord of niet akkoord waren.
  3. Laat deelnemers vooraf al nadenken over bepaalde denkpistes, feedback geven, ideeën of input geven, … Dit kan bvb. via een Google forms of door toepassingen als Padlet of Miro. Op die manier zijn ze vooraf al betrokken op het thema. En bovendien kan je mensen er makkelijker op aanspreken tijdens het videoconferencing contact, zodat op die manier meer interactie ontstaat.
  4. Aansluitend bij de vorige tip: maak gebruik van een mix aan asynchrone en synchrone contactmomenten (blended faciliteren). Zo kan je vooraf al input vragen (asynchroon), die je doorspreekt tijdens het online contact (synchroon). Omgekeerd kan je ook de output van je online contact (bvb. er zijn drie denkpistes uit de bespreking gekomen) op asynchrone manier verder verwerken of uitdiepen (bvb. pro/con-analyse van de 3 denkpistes, de 3 denkpistes laten scoren op een aantal criteria, …).
  5. Maak tijdens de videoconferencing geregeld gebruik van interactieve tools/apps. Dit is een manier bij uitstek om een reactie te krijgen van elke deelnemer en vervolgens deelnemers te bevragen op hun inbreng/reactie. De apps Poll Everywhere of Mentimeter bieden wat dit betreft heel wat mogelijkheden, gaande van een reactie geven in een word cloud (bvb. “hoe was deze meeting voor jou ?”), over diverse stemmingtools (bvb. prioritiseren) tot en met open antwoorden (waardoor het zich ook leent tot brainstorming).


    Op 26 augustus organiseert Intensio een leertraject rond online faciliteren. Het traject omvat o.m. 2 webinars, digitale leertools, individuele skypecoaching en heel wat naslagdocumentatie. Klik hier voor alle informatie.